عرش بلاگ

دسامبر 2017 - عرش بلاگ

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

بررسی سؤال ها و شبهات افزایش فرخانومدآوری

دسته بندی : بلاگی تاریخ : یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

بعد از تعداد سال از اجرای پلن های کنترل جمعیت، نخستین بار این جناب آقا احمدی نژاد بود که شعارهای کنترل جمعیت را به چالش کشید و این مسئله مورد تأیید و تأکید رهبری معظم انقلاب نیز قرار گرفت، به حدی که ایشان سکوت خودشان را در قبال آن شعارها و پلن ها به عنوان یک اشتباه اعلام کـــردند؛ اکنون اگرچه این اظهارات مورد توجه رسانه ها، نهادها و سازمان های ذیربط قرار گرفته هست ولیکن هنوز تا رسیدن به تغییر نگرش فاصله ی زیادی داریم، همانطوری که در مطلب ”  حیاتیترین موانع تغییر نرخ رانجام گرفت جمعیت” اشاره کـــردم، مشکل ترین موانع در این خصوص همچنان مورد اهپایان قرار نگرفته اند و حل این مشکلات به همکاری قوا و نهادهای مختلف نیازمند هست که در این مطلب به واکاوی و تحلیل عمیق تر این مسئله می پردازم:

آیا اهمیت و الزام مسئله به نیکوی تبیین انجام گرفته هست؟

اگر چه بحث پیرانجام گرفتن جمعیت فعال، مسئله ای هست که هم اکنون زیادی از کشورهای اروپایی را گریبانگیر خود کـــرده و موجب مهاجرت نیروهای جوان از سایر کشورها و تغییر فرهنگ های ملی و بومی و بحران های فرهنگی و خانوادگی در این جوامع گردیده هست و علی رغم این که هم اکنون ظرفیت کشور در قبال تربیت کودکان و نوجوان به لحاظ امکانات پزشکی و تعلیمی در حال هرز رفتن هست، مسئولان، نخبگان و آقام در پذیرش اصل مسئله همچنان دچار تردیدند که این مسئله نشان از عدم تبیین مسئله و درک مسئله دارد که به همت افزایش مسئولان، نخبگان، هنرمندان، قانون گذاران و … نیاز دارد.

آیا قانون گذاران و مجریان برای رفع مشکل به یک نقشه راه واحد و اجرایی رسیده اند؟

اگر چه تغییر روند موجود مطالبه ی منطقی و راهبردی مقام معظم رهبری هست و حتی ایشان ظرفیت کشور را به لحاظ پذیرش جمعیت ۲ برابر وضع موجود معرفی می کنند، اما متأسفانه به نظر می رسد برای رسیدن به این ظرفیت، مسئولان، سیهستگذاری و پلن ریزی معقولی ندارند، متأسفانه هنوز پیش بینی و سیهست گذاری معقولی در خصوص “نرخ رانجام گرفت جمعیت مطلوب و متعادل” و “تعداد فرخانومد معقول برای هر خانواده”، “عوامل مؤثر برای تعیین تعداد فرخانومد” و “نقش عوامل جغرافیایی در تعداد فرخانومد” و “فاصله ی معقول برای فرخانومدان به منظور حفظ سرعت و نرخ رانجام گرفت معقول”  و سایر عوامل حیاتی آن  نانجام گرفته هست و ابهامی که در رفتار و پلن های دولت وجود دارد، مستقیماً به خانواده ها منتقل انجام گرفته و ایشان نیز ترجیح می دهند در این راه مه گرفته قدم از قدم برندارند.

آیا هنرمندان نقش شان را به نیکوی ایفا می کنند؟

متأسفانه میزان ورود و جدیت هنرمندان و فرهنگسازان در خصوص این مسئله هیچ تناسبی با اهمیت مسئله ندارد و همان معدود آثار هنری و فرهنگی موجود نیز فاقد شرایط لازمند. شعارهایی از قبیل “فرخانومد افزایش، خانومدگی بهتر” یا فرخانومد بهتر، خانومدگی شادتر” نه تنها تبلیغ به شمار نمی روند بلکه بعضاً ضد تبلیغ بوده و بر ابهام مسئله و تردید در منطقی بودن شعارهای سیهستگذاران افزوده اند، به رهستی آیا نمایش یک خانواده با ده فرخانومد روی یک دوچرخه می تواند نشان دهنده ی شادی یا بهتر انجام گرفتن خانومدگی باانجام گرفت؟! به صورت حتم زیاد از این که هنرمندان ما مقصر باشند مشکل از قانونگذاران و مجریان هست که هنوز به ارائه ی نقشه راه واحد و اجرایی نرسیده اند و در واقع هنرمندان و فرهنگسازان براساس وجدان و حساسیت شخصی خود در خلأ مشغول حرکت انجام گرفته اند. در هر صورت پیشنهاد می شود هنرمندان به ارائه ی آثاری بپرداخانومد که منطقی، جدی و اجرایی باانجام گرفت. اگر کسی یک خودرو که روی صندلی عقبش یک فرخانومد هست را با یک خودرو که روی صندلی عقبش ۳ فرخانومد هست مقایسه کند مقایسه ای صحیح، جدی و اجرایی هست اما اگر روی صندلی عقب همین خودرو ۵ فرخانومد به تصویر درآمد، هم زیادی از آقام با مشاهده ی این تصویر آن را مسخره می کنند و هم این که همه می دانند پلیس جلوی چنین خودرویی را می گیرد (و این یعنی عملی نبودن) و هم این که تأثیر احتمالی این تصویر به احتمال زیاد نتیجه معکوس خواهد بود.

آیا فرهنگسازان و نهادهای فرهنگی تکلیف شان را انجام داده اند؟

علی رغم این که صداوسیما پلن های تحلیلی نیکوی در این خصوص ارائه کـــرده هست اما دو مشکل وجود دارد یکی این که این پلن ها تنها به لزوم ابداًح وضع موجود می پرداخانومد و همچمنان عواملی را که در تشریح و توجیه وضعیت مطلوب (مانند تعداد فرخانومدان و فاصله ی معقول و نرخ رانجام گرفت مطلوب و شرایط خانواده ها و  …) سکوت اختیار کـــرده اند و دیگر این که پلن های تحلیلی مخاطبان خاص و قلیل خود را دارند و باید به این مسئله ی حیاتی در پلن های عامتری مانند سریال ها نیز پرداخته شود و به صورت حتم پلن های تحلیلی و فرهنگی در هر صورت باید به دور از افراط و تفریط و بر مبنای پلن ها و سیهستگذاری های جمعیتی صورت گیرد. بحث دیگر این که به غیر از صداوسیما، بایستی از سایر ابزار رسانه ای و فرهنگی نیز هستفاده گردد.

آیا موانع قانونی، اجرایی و اداری برداشته انجام گرفته اند؟

زیادی از موانع ایجاد تمایل به فرخانومدآوری همچنان مرتفع نگردیده اند و ابداًً به نظر نمی رسد شناسایی این موانع و رفع آنها در پلن ی دولت و نهادها و سازمانهای ذیربط وجود داشته باانجام گرفت. هنوز حق نخستاد کارگران فقط برای دو فرخانومد تعریف انجام گرفته هست و حق نخستاد کارمندان نیز تا سه فرخانومد، آنهم با مبالغ ناچیزی که کفاف حتی کهنه بچه ها را هم نمی دهد. به یقین افزایش حق نخستاد و حق مسکن خانواده های کارگران و کارمندان باید به نحوی باانجام گرفت که کفاف حداقل های یک فرخانومد را بدهد و طوری هم نباانجام گرفت که فقط به مثابه ی یک مشوق غیرقابل اتکا عمل کند و خانوارهای ضعیف اقتصادی را دچار اشتباه محاسباتی نماید. به رهستی آیا دولت گامی در راه مجانی انجام گرفتن و کاهش هزینه های تعلیم، درمان و مسکن در حرکت هست یا راه تصویر را طی می کند؟! این مسائل و زیادی از موارد دیگر عملاً موانعی هستند که به دلیل عدم اجرای قانون اساسی و یا تصویب قوانین اشتباه به وجود آمده اند و ابداًح این موارد موجب خواهد انجام گرفت تا زیادی از خانواده ها قادر باشند حداقل یک فرخانومد به فرخانومدانشان اضافه نمایند. 

آیا الگوسازی شده هست؟

نرخ رانجام گرفت جمعیت

متأسفانه در حال حاضر حتی خانواده های واجد درآمد معقول و خانه ی وسیع نیز به لحاظ اصطکاک فرهنگی که وجود دارد جرأت ندارند زیاد از دو فرخانومد داشته باشند و این مسئله لزوم پیشگام انجام گرفتن نخبگان و خواص را به عنوان الگو نشان می دهد لیکن متأسفانه هنوز دولتآقاان، اندیشمندان و نخبگان جامعه اقدامی در جهت ایجاد الگوی عملی در این خصوص انجام نداده اند و حال این که زیادی از این افراد می توانند با داشتن زیاد از دو فرخانومد، کاری کنند تا چنین رفتاری مشخصه افراد بی سواد و بی فرهنگ به شمار نرود که این مسئله شجاعت اقشاری مانند پزشکان، اساتید دانشگاه و کسانی که در جامعه مورد توجه قرار دارند را می طلبد تا نسبت به ایجاد بحران جمعیتی پیش رو، نقش خود را به درستی ایفا کنند.

آیا تغییر سبک خانومدگی در پذیرش این تغییر نرخ موالید در دستور کار قرار گرفته هست؟

متأسفانه در حال حاضر زیادی از خانواده ها برای یک فرخانومد خود، هم موبایل، هم تبلت و هم لب تاب می خرند و یا مقید هستند که در همان سن قانونی اخذ گواهینامه برایشان خودرو مهیا کنند و یا این که حتماً و با هر هزینه ای در مدارس و دانشگاه های گران قیمت تحصیل کـــرده و در همان بدو خانومدگی خانه شخصی ابتیاع کنند و همه ی اینها در حالی هست که محصول چنین خانواده ای در اغلب موارد، فردی خودخواه خواهد بود که قادر به حفظ هستقلال شخصیتی و اقتصادی خود و خانواده ی خود نبوده و در پایان مشکلات (حتی خانوادگی) دست به دامان والدینش می شود و حال این که اگر همان هزینه به صورت معقول و اصولی صرف ۲ یا ۳ فرخانومد می انجام گرفت هم هزینه های خانوار افزایش نمی یافت و هم فرخانومدانی اجتماعی تر و مفیدتر پرورش می یافتند و هم والدین با ازدواج و یا مهاجرت نخستین فرخانومد دچار تنهایی و افسردگی نمی گردیدند و هم نوه های خانواده مفهوم دایی و خاله و عمو و عمه را درک می کـــردند. متأسفانه مصرف گرایی، تجمل پرستی، فرخانومد سالاری، خودخواهی و … اگر چه زاییده ی فرهنگ تک فرخانومدی یا دوفرخانومدی هستند اما همین عوامل، هم اکنون در برابر تغییر سبک خانومدگی انجام گرفتیدترین مقاومت را از خود نشان می دهند و به همین لحاظ ابداًح و تغییر سبک خانومدگی بایستی در دستور کار پژوهشگران، فرهنگسازان و هنرمندان قرار گیرد. به رهستی باید به خانواده ها فهماند که یک برادر یا خواهر به مراتب بهتر، آموخانومده تر، مؤثرتر و مفیدتر از هر لپ تاب و تبلت و اسباب گیم می تواند یک فرخانومد را سرگرم و تربیت کند.

آیا درک اشتباه خانواده ها در خصوص هزینه ها و زحمات فرخانومدان افزایش ابداًح گردیده هست؟

نرخ رانجام گرفت جمعیت

زیادی از والدین هزینه ها و دشواری های تربیت ۳ فرخانومد را معادل ۳ تک فرخانومد حساب می کنند و حال این که واقعیت چنین نیست، همانطوری که اکثر ما یادمان هست تایمی لباس های فرخانومد بزرگتر، برایش کوچک می انجام گرفت تازه قواره تن فرخانومد کوچکتر می انجام گرفت و هزینه های سنگین پوشاک عملاً در این خانواده ها عملاً محسوس نبود و در خصوص زحمات تربیت کودک هم این که زیادی از تایم هایی که هم اکنون والدین برای یک فرخانومد صرف می کنند با رعایت فاصله ی معقول بین فرخانومدان توسط خود ایشان انجام می شود، هر فرخانومد به نیکوی فرخانومد کوچکتر را سرگرم می کند، بعضاً می خواباند و یا حتی غذا می دهد و حال این که پایان این زحمات در خانواده های تک فرخانومد توسط والدین انجام می شود و تازه این که زیادی از زحمات فرخانومدان هم اکنون با تکنولوژی های روز کاهش یافته هست و شستشو، نظافت، تغذیه و نگهداری کودکان به آسودهی با ماشین لباسشویی و پوشک تکمیل بچه و مایکروویو و آب گرم کن های فوری و … به سرعت و به آسودهی انجام می شود و اگر چه برخی از این عوامل مستلزم هزینه هستند، ولی زیادی از این مسائل جزء لاینفک سبک خانومدگی انجام گرفته اند و قرار نیست برای آنها هزینه های جدیدی پرداخت گردد.

آیا سوء مدیریت های حال حاضر کشور عامل بی رغبتی به تغییر نرخ رانجام گرفت جمعیت نیست؟

هم اکنون زیادی از مخالفان مسئله ی لزوم افزایش جمعیت مشکلات مدیریتی کشور مانند آلودگی هوا، ترافیک، اشتغال، تورم و … را دلیل مخالفت خود اعلام می کنند و می گویند که اگر چه ظرفیت کشور به لحاظ منابع بالهست ولی مدیریت در کشور ما به نحوی هست که افزایشین منابع نیز با سوءمدیریت ها، نابود می شوند که این مسئله اگر چه به رهستی قابل تأمل هست، اما راه حل آن ابداًح روند مدیریت کشور و اصرار بر شایسته سالاری هست. امیدوارم آقام درانتخاب های شان، نمایندگان مجلس و مسئولان نیز در انتصابات و اجرای تکالیف شان به نحوی عمل کنند که منابع کشور اینگونه در نتیجه سوء مدیریت ها، مفاسد و رانت ها دچار تزلزل نشوند و این که باید توجه کـــرد که یکی از حیاتیترین منابع هر کشوری نیروی انسانی  آن کشور هست و اگر کشوری در هستخراج و هستفاده متناسب از منابع اش دچار اشتباه شود، یقیناً نمی تواند مراتب ترقی را به نحو شایسته طی نماید و چه بسا دچار عقب ماندگی گردد.

نتیجه:

امیدوارم محققان، قانون گذاران، مسئولان، نخبگان، فرهنگسازان، هنرمندان و آقام هر یک به درستی و به دور از هر افراط و تفریطی نقش خود را به نحوی ایفا کنند که ظرفیت و نیاز کشور به صورت توأمان حفظ شود و راه پیشرفت اقتصادی و فرهنگی کشور در نتیجه ی بهم خوردن نظام جمعیتی دچار خلل و مشکل نگردد. 

منبع سلمان علی

چاپ برگ انگور بر روی کاغذ

دسته بندی : بلاگی تاریخ : یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

در این ویدیو نحوه چاپ برگ انگور تازه بر روی کاغذ نمایش داده می شود.

در ابتدا با غلتک آغشته به مواد چاپی، حاشیه های برگ و رگبرگهای داخلی آن رنگی می شود سپس این برگ را روی کاغذی قرار می دهند و مجددا با کاغذ دیگری روی برگ را می پوشانند و با جسم سنگینی تعدادین بار روی کاغذ قرار گرفته روی برگ، فشار وارد می کنند تا اثر برگ بر روی کاغذ زیری به جای ماند.

زهرا صانعی

چاپ برگ انگور بر روی کاغذ

به این مطلب رای دهیدطرحهای توجیهی کارآفرینی

 تبلیغات اینترنتی در عرش بلاگ دات کام

این مطلب را برای دوست خود ارسال نمایید این مطلب را برای دوست خود ارسال نمایید

 

به اشتراک بگذارید :     
 فیس بوک
کلوب
google plus+

 

برچسب ها:

این مقاله اختصاصاً برای عرش بلاگ دات کام تهیه انجام گرفته هست هستفاده از آن با ذکر منبع همراه با پیوند آن و نام نویسنده یا مترجم مجاز هست

 

در عرش بلاگ دات کام مشترک شوید و آخرین مطالب و مقالات را در ایمیل خود دریافت نمایید

برای عضویت، ایمیل خود را وارد کـــرده و بروی اشتراک کلیک کنید

در سال ۲۰۱۷، یک تریلیون دلار بر ارزش دارایی‌های ثروتمندترین افراد کره زمین افزوده انجام گرفت.

افزایش دارایی ثروتمندان در سال 2017

تعداد میلیاردرهای جهان ۲۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته هست. در مجموع میزان رانجام گرفت ثروت این افراد چهار برابر سال گذشته بوده هست.

جف بزوس، بنیان‌گذار آمازون، با افزودن زیاد از ۳۴ میلیارد دلار به ثروتش، از بیل گیتس که از سال ۲۰۱۳ لقب ثروتمندترین فرد جهان را یدک می‌کشید پیشی گرفت. میزان ثروت بزوس صد میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که تقریبا ۹ میلیارد دلار افزایش از ثروت بیل گیتس هست. بیل گیتس بخش اعظمی از ثروتش را صرف کارهای بشردوستانه در سراسر جهان می‌کند.

ثروتمندترین فرد جهان

در ماه اکتبر امسال مشخص انجام گرفت که جورج سورس، دیگر میلیاردر آمریکایی هم بخش بزرگی از ثروتش را به بنیاد «اوپن سوسایتی» که یک سازمان تقویت‌کننده ایده‌های دمکراتیک هست، بخشیده هست. سورس مبلغ ۱۸ میلیارد دلار به این سازمان اهدا کـــرده هست.

تا روز ۲۶ دسامبر سال ۲۰۱۷، میزان ثروت پانصد میلیاردر کره زمین، ۵.۳ تریلیون دلار بوده، که تقریبا یک تریلیون دلار از زمان مشابه در سال ۲۰۱۶ افزایش هست.

برنده‌ها:

۳۸ میلیاردر چینی با اضافه کـــردن ۱۷۷ میلیارد دلار به مجموع ثروت میلیاردرهای جهان، افزایشین درصد رانجام گرفت میلیاردرها در بین ۴۹ کشور را داشته‌اند. ثروت «های کا یان»، بنیانگذار یک شرکت توسعه در چین، ۳۵۰ درصد در سال گذشته افزایش یافت و به ۲۵.۹ میلیارد دلار رسید.

ثروت میلیاردر دنیای فناوری در آسیا، ما هاتنگ، که یکی از بنیانگذاران شرکت ارتباطی «تنسنت هولدینگ» هست، دوبرابر انجام گرفت و به ۴۱ میلیارد دلار رسید. با این حساب تعداد میلیاردرهای آسیایی برای نخستین بار از شمار میلیاردرهای آمریکایی افزایش انجام گرفت.

به صورت حتم میزان رانجام گرفت ثروت میلیاردرهای آمریکایی که در سال ۲۰۱۷ مبلغ ۳۱۵ میلیارد دلار به مجموع ثروت خود افزودند، همچنان از پایان کشورهای دنیا افزایش هست. ۲۷ میلیاردر روسی هم در سال گذشته ۲۹ میلیارد دلار به مجموع ۲۷۵ میلیارد دلار ثروتشان افزودند.

میلیاردرهای دنیای فناوری هم سال «پرباری» را پشت سر گذاشتند. ۲۶۲ میلیار دلار بر ثروت ۵۷ میلیاردر دنیای فناوری افزوده انجام گرفته هست. ۲۲.۶ میلیار دلار بر ثروت مارک زاکربرگ، بنیان‌گذار فیس بوک افزوده انجام گرفته هست. به صورت حتم او قصد دارد که ۱۸ درصد از سهامش در فیس بوک را خرج کارهای بشردوستانه کند.

مکس لاسان مدیر بخش سیهست‌گذاری آکسفام، که یکی از گروه‌های مطرح بین‌المللی برای مبارزه با فقر و بی‌عدالتی در جهان هست، در ژانویه سال گذشته به رویدادگزار رویترز نقل کرد بود اینکه میلیاردرها تصمیم بگیرند بخشی از ثروت خود را به دیگران ببخشند، تصمیم نیکوی هست؛ اما نابرابری اجتماعی مسئله‌ای هست که وجود دارد و شما نمی‌توانید یک سیستم اقتصادی و اجتماعی داشته باشید که در آن میلیاردرها به طور سیستماتیک مالیات کاهشی از منشی‌ها یا خدمتکارانشان می‌دهند. به عقیده وی راه‌های دیگری در سیستم سرمایه‌داری وجود دارد که می‌تواند به نفع گروه افزایشی از جامعه باانجام گرفت.

افزایش ارزش دارایی‌های ثروتمندترین افراد کره زمین در سال ۲۰۱۷

امتیاز ۵ از ۲ رایطرحهای توجیهی کارآفرینی

 تبلیغات اینترنتی در عرش بلاگ دات کام

این مطلب را برای دوست خود ارسال نمایید این مطلب را برای دوست خود ارسال نمایید

 

پاسخ تلگرام به درخوهست وزیر ارتباطات

دسته بندی : بلاگی تاریخ : یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶


ساعت: ۲۰:۴۶
منتشر انجام گرفته در مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
شناسه رویداد: ۱۲۶۹۷۴۳

پاسخ توئیتری مدیر تلگرام به درخوهست آذری جهرمی: دعوت به خشونت براساس قوانین تلگرام ممنوع هست؛ در صورت تایید، کانال مورد نظر فارغ از تعداد اعضا یا گرایش سیاسی مسدود خواهد انجام گرفت.


به نقل شبکه هشدار رسانی راه عرش بلاگ؛ پاسخ توئیتری مدیر تلگرام به درخوهست آذری جهرمی: دعوت به خشونت براساس قوانین تلگرام ممنوع هست؛ در صورت تایید، کانال مورد نظر فارغ از تعداد اعضا یا گرایش سیاسی مسدود خواهد انجام گرفت


 پاسخ تلگرام به درخوهست وزیر ارتباطات

دانلود آهنگ جدید میلاد بابایی اومدی پیشم

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید میلاد بابایی اومدی پیشم

امروز و برای این ساعت از آپ موزیک ، دانلود آهنگ جدید و شینیدنی خواننده میلاد بابایی با نام اومدی پیشم با متن و دو کیفیت عالی و بی نظیر

شعر : پدرام شهرابی / تنظیم کننده : امیر ارشیا

Download New Song BY : Milad Babaei | Oomadi Pisham WithText And Direct Links In Upmusic

bmbabaei دانلود آهنگ جدید میلاد بابایی اومدی پیشم

متن آهنگ اومدی پیشم از میلاد بابایی

♪♪♫♫♪♪♯

میلاد بابایی اومدی پیشم

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید میلاد بابایی اومدی پیشم

فواید خوردن آناناس | عرش بلاگ دات کام

دسته بندی : بلاگی تاریخ : یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

هنگامی که شما آناناس مصرف می کنید، مقدار زیادی از ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر را دریافت می کنید که می تواند سلامتی شما را از زیادی جهات بهبود بخانجام گرفت، اما نباید آن را زیاد از حد مصرف کـــرد. یک فنجان در روز کافی هست.

فواید میوه آناناس

آناناس یکی از میوه های لذیذ هست که می توانید افزایش در نواحی گرراهی پیدا کنید.

علاوه بر طعم عالی آن، دلایل متعددی برای خوردن آناناس وجود دارد و ما می خواهیم در این مقاله برخی از آنها را بازگو کنیم.

یکی از نکات حیاتیی که در مورد آناناس وجود دارد این هست که شما می توانید آن را به روش های مختلف به رژیم غذایی خود اضافه کنید:

 • تازه
 • آب میوه
 • پخته
 • کنسرو

هنگامی که آناناس را مصرف می کنید ویتامین ها، مواد معدنی و محلول و فیبرهای نامحلول  و همچنین بروملین (برملائین) را به دست می آورید.

همه این عوامل به عملکـــرد بدن شما کمک می کنند. علاوه بر این، آنها با روش های زیر از شما پشتیبانی می کنند:

بهبود سیستم ایمنی بدن شما

مصرف یک وعده آناناس ۱۳۰% از مقدار توصیه انجام گرفته ویتامین C روزانه هست که یکی از غنی ترین منابع طبیعی هست.

ویتامین C به علت تحریک سیستم ایمنی بدن و مبارزه با رادیکال های آزاد به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی باعث کاهش حساسیت بیماری می شود.

با افزایش سیستم ایمنی بدن، ویتامین C به کاهش حساسیت بیماری ها کمک می کند و به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی با رادیکال های آزاد مبارزه می کند.

پیشگیری از سرطان

علاوه بر حفاظت شما از در برابر رادیکال های آزاد و اینکه ویتامین C دریافت می کنید، آناناس ممکن هست در برابر سرطان به شما کمک کند. علاوه بر آنتی اکسیدان های زیادی که در آن وجود دارد می تواند موارد زیر را نیز شامل شود:

 • ویتامین A
 • بتاکاروتن
 • بروملین
 • انواع فلاونوئیدها
 • سطوح بالای منگنز

حیاتی هست که توجه کنید منگنز موجود در آناناس ممکن هست به مبارزه با اثرات رادیکال های آزاد در سلول های شما کمک کند.

از میوه آناناس افزایش بدانید

آناناس باعث می شود سلولهای سالم را از جهش (تغییر) به سرطانها، به ویژه آنهایی که باعث سرطان دهان، گلو و یا سینه می شوند جلوگیری کند.

بهبود دستگاه گوارش شما

مانند زیادی از میوه های دیگر، آناناس غنی از هر دو فیبر محلول و نامحلول هست. به همین دلیل، خوردن آناناس در مقادیر معقول می تواند از شما در برابر موارد زیر محافظت کند:

 • یبوست
 • اسهال
 • سندرم روده تحریک پذیر
 • تصلب شریان
 • لخته انجام گرفتن خون
 • فشار خون بالا
 • علاوه بر آن خوردن آناناس باعث تحریک حرکات لوله گوارش (پریستالسی) می شود و آب میوه آن به هضم بهتر غذا کمک می کند.
مبارزه با سرماخوردگی و سرفه

مقدار بروملین در آناناس موجب کاهش خلط و مخاطی می شود که در راه های جریان هوای سینوس ها ایجاد می شوند.

به همین دلیل، آناناس به شما کمک می کند تا از بیماری هایی که باعث این علائم می شوند جلوگیری کنید و با پشتیبانی از فرایندهای بدن شما از پاک کـــردن مخاط هستفاده می کند تا حساسیت شما به عفونت را کاهش دهد.

حفظ هستخوان های قوی

آناناس حاوی مقادیر بالایی از کلسیم و منگنز هست که برای تقویت هستخوان ها معقول می باشند، و به بازسازی آنها زمانی که آسیب دیده اند و بهبود روند رانجام گرفت کمک می کند.

منگنز فراون ترین ماده معدنی موجود در آناناس هست.

مصرف یک برش عرضی از این میوه زیاد از ۷۰% از نیاز روزانه شما به این ماده معدنی ضروری را تامین می کند.

حفظ سلامت چشم شما

بینایی یکی از حیاتیترین حواس پنجگانه انسان هست و آناناس در حفظ این اندام خدادادی کمک می کند.

این به این علت هست که مصرف آناناس برای پیشگیری از اختلالات چشمی به علت افزایش سن، نقش حیاتیی ایفا می کند.

دژنراسیون ماکولا معمولا افراد سالخورده را تحت تاثیر قرار می دهد، اما بتاکاروتن در آناناس ممکن هست کمک کند مشکلات بینایی شما را به تاخیر بیاندازد.

اگر مراقب باشید که مقادیر معقولی از بتاکاروتن را در رژیم غذایی خود قرار دهید، همچنان در سالخوردگی، می توانید به نیکو دیدن جهان ادامه دهید.

تنظیم فشار خون

پتاسیم در میان مواد مغذی آناناس وجود دارد که یکی از حیاتیترین مواد معدنی برای بدن شما هست. پتاسیم یک کلید برای باز انجام گرفتن رگ های خونی (گشاد کـــردن رگ خونی) شمهست.

این به این معنی هست که عروق خونی شما را از هسترس و فشار آزاد می کند. همچنین گردش خون را بهبود می بخانجام گرفت.

هنگامی که رگ های خونی آرام می شوند موارد زیر اتفاق می افتند:

 • فشار خون بالا تحت کنترل هست
 •  از لخته خون که جریان خون را مسدود می کند پیشگیری می شود
 • ایجاد پلاک در شریان ها را کاهش می دهد
 • از بیماریهای جدی نظیر تصلب شریان، حملات قلبی و سکته مغذی پیشگیری می شود
مدیریت و کنترل التهاب مفاصل (آرتریت)

 شاید کنترل التهاب مفاصل یکی از شناخته انجام گرفته ترین فواید آناناس باانجام گرفت. خوردن آناناس می تواند به کاهش التهاب مفاصل و بافت های عضلانی کمک کند، به خصوص در میان افرادی که مبتلا به آرتریت می شوند.

با تشکر از بروملین که معمولا با شکستن پروتئین ها مربوط هست، آناناس دارای اثرات ضد التهابی عالی هست.

این خاصیت می تواند درد انجام گرفتید و ناآسودهی را کاهش دهد بنابراین باید بتوانید فعالیت های روزانه خود را با آسودهی و آسایش افزایشی انجام دهید.

هنگام خوردن زیاد آناناس از این موارد اجتناب کنید

این درست هست که آناناس یک میوه هست و مزایای زیادماری دارد، فراموش نکنید که قند بالایی نیز دارد. به همین دلیل حیاتی هست که هنگام مصرف، میزان قند آن را مد نظر و اندازه گیری قرار دهید.

یک برش عرضی از آناناس معادل آن مقدار آناناسی هست که در یک فنجان کوچک جای می گیرد. اگر آن را به عنوان آبمیوه می نوشید ایده نیکوی هست که با برخی از سبزیجات ترکیب کنید.

ترجمه: میترا نامجو

فواید خوردن آناناس

به این مطلب رای دهیدطرحهای توجیهی کارآفرینی

 تبلیغات اینترنتی در عرش بلاگ دات کام

این مطلب را برای دوست خود ارسال نمایید این مطلب را برای دوست خود ارسال نمایید

 

دانلود آهنگ جدید آوان باند رو سر بنه به بالین

دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاریخ : یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید آوان باند رو سر بنه به بالین

آهنگ زیبا و بسیار شنیدنی آوان بند بنام رو سر بنه به بالین همراه با متن و دو کیفیت 320 و 128

شعر : مولانا / آهنگسازی : مهرزاد عسکری / تنظیم کننده : شعیب عرب / خواننده : میلاد و مهرزاد عسکری

Exclusive Song: Avan Band – “Ro Sar Beneh Be Balin” With Text And Direct Links In UpMusic

photo ۲۰۱۷ ۱۲ ۳۱ ۱۵ ۰۰ ۵۶ دانلود آهنگ جدید آوان باند رو سر بنه به بالین

متن آهنگ رو سر بنه به بالین آوان باند

♪♪♫♫♪♪♯

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

ترک من خراب شب گرد مبتلا کن

ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

♪ شعر : مولانا ♪

♪♪♫♫♪♪♯ ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن ♪♪♫♫♪♪♯

تو صبر کن وفا کن

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

برو جفا کن

ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن

تو صبر کن وفا کن

UpMusicTag دانلود آهنگ جدید آوان باند رو سر بنه به بالین

♪ آهنگسازی : مهرزاد عسکری ♪

UpMusicTag دانلود آهنگ جدید آوان باند رو سر بنه به بالین

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

برو جفا کن

گر مهر باز در ره  چون زمرد

از برق این زمرد هی دفع اژدها کن

دردیست غیر مردن آن را دوا نباشد

♪♪♫♫♪♪♯ پس من چگونه گویم که این درد را دوا کن ♪♪♫♫♪♪♯

ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن

تو صبر کن وفا کن

♪ تنظیم کننده : شعیب عرب ♪

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

برو جفا کن

ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن

تو صبر کن وفا کن

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

برو جفا کن

♪♪♫♫♪♪♯

آوان باند رو سر بنه به بالین

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید آوان باند رو سر بنه به بالین

عملکـــرد صلاح در ۳ فصل اخیر+تصویر

دسته بندی : بلاگی تاریخ : یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶


ساعت: ۲۱:۳۴
منتشر انجام گرفته در مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
شناسه رویداد: ۱۲۶۹۷۶۶

ستاره مصری لیورپول عملکـــرد درخشانی تا به این مکانی کار نسبت به دو فصل گذشته داشته هست.


به نقل شبکه هشدار رسانی راه عرش بلاگ؛  لیورپول موفق انجام گرفت در هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر با نتیجه دو بر یک لستر سیتی را شکست دهد.


در این دیدار محمد صلاح موفق انجام گرفت دو گل به ثمر برساند تا آمار گلخانومی خود در لیگ برتر را به عدد ۱۷ برساند.


این آمار برای ستاره مصری در شرایطی هست که وی در دو فصل گذشته هنگامی که در رم حضور داشت ۱۴ گل در فصل ۱۶-۲۰۱۵ و ۱۵ گل در فصل ۱۷-۲۰۱۶ به ثمر رساند. 


منبع: فارس

منوچهری شاعر طبیعت | عرش بلاگ دات کام

دسته بندی : بلاگی تاریخ : یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

منوچهری دامغانی که نام اصلی وی اَبوالنَّجم احمَدبن قوص‌بن احمد هست، تخلص خود را از نام منوچهر پسر قابوس گرفت. منوچهری شاعر قرن پنجم هجری می باانجام گرفت که در دامغان به دنیا آمد.

منوچهری شاعر طبیعت

منوچهری را شاعر طبیعت باید خواند. دیوان او گواه این دعوی هست. کودکی او در دامغان با آن بیابانهای فراخ و بیکران که پیرامون آن را گرفته هست گذشت، و بخشی از جوانی او نیز گویا در کناره های دریای خزر و دامنه های البرز بسرآمد. تاثیر این محیط عشق به طبیعت را به او القا کـــرد.

 

خیز بت آرزو تا مجلس زی سبزه بریم که جهان تازه انجام گرفت و ما زجهان تازه تریم
بر بنفشه بنشینیم و پریشیم خطت تا به دو دست و به دو پای بنفشه سپریم
چون قدح گیریم از چرخ دوبیتی شنویم به سمنبرگ چو می خورده شود لب ستریم
وگر ایدون به بن انجامدمان نقل و نبید چاره کار بسازیم که ما چاره گریم

عشق به خانومدگی در سراسر اشعار او موج می خانومد. خانومدگی سراسر جاذبه و لطف و جادویی هست. این عشق به خانومدگی در توصیفهایی که شاعر از گلها، مرغها و میوه ها می کند محسوستر هست.

روح او، روح حساس و هنرمند او، در برخورد با این زیباییها و تازگیها با طبیعت آمیزگاری و همدردی خاص می یابد و در این جذبه های هنرمندانه هست که او با قدرت و ابتکار به ادراک و تبیین طبیعت می پردازد. رنگها و موزیکهایی که در اشعار او چنان هنرمندانه توصیف انجام گرفته هست از ذوق موسیقی و نقاشی او حکایت می کند.

درست هست که برای او همه چیز یادآور عشق هست، ابر و باغ و مرغ و جویبار، همه با این راز خانومدگی آشنایی دارند؛ لیکن عشق او یک عشق مجازی و جسمانی زیاد نیست. عشق او عشق زاهد و صوفی نیست.

اسلوب او، با آنچه در آن زمان میان شاعران خراسان رایج بود اندکی تفاوت دارد. از بعضی جهات او را می توان پیشاهنگ شاعران عراق شآقا. آزادی در هستعمال لغتها و ترکیب های تازی، و اصرار درآوردن تشبیهات تازه،  به اسلوب او صبغه تجدد می بخانجام گرفت. ذوق تازه جوی او با ابداع مسمط، دری تازه بر روی شعر فارسی گشود. خواه آن را از ترانه ها و چامه های قدیم ایران و خواه از ارجوزه های تازی گرفته باانجام گرفت این ابتکار او حاکی از هستعدادی قوی هست.

شکست امیدها و آرزوها او را به بی اعتباری جهان متوجه می کند؛ جهانی که شاعر درباره آن می گوید:

به هر کار کـــردم ترا آزمایش سراسر فریبی، سراسر زیانی
وگر آزمایمت صد بار دیگر همانی همانی همانی همانی

 

آیا منوچهری تعلیم خاصی دارد؟ از دیوان او در این باب چیزی برنمی آید. در این اشعار که به او منسوب هست کاهش می توان به شعری که در آن نکته یی و تعلیمی بیان انجام گرفته باانجام گرفت برخورد. با این همه آیا همین سکوت را نمی توان تعلیم خاص او شآقا؟ شاعری که به حوادث جهان اعتنایی ندارد و از سود و زیان گیتی خود را برکنار می دارد چگونه پروای اندرز و تعلیم خواهد داشت؟ او با دنیای سیهست و حکومت  آشنایی ندارد، خود را نیز در دهلیز تاریک و راخانوماک عرفان از هر زاویه یی به جستجوی  حقیقت وانمی دارد، نه با زاهد خلوت نشین انس دارد و نه از جهانباره آوازجوی پروا می کند. بیرون از خانومدگی آرام و شادمانه آقام چیزی نمی جوید و از هر گونه تندروی و زیادگویی بیزار هست. در این صورت نباید از او توقع نکته آموزی داشت.

سکوت او درباره مسائل خانومدگی تعلیم اوست. او که به خانومدگی و زیباییهای آن عشق می ورزد فرصت آن را ندارد که در باب آن برای شما نقل کرد بگوید. آیا همین نکته گوییها شما را از خانومدگی، از خانومدگی واقعی دور نگه نمی دارد؟ کدام گوینده یی هست که بهتر از خود خانومدگی رموز و اسرار خانومدگی را یاد دهد؟ این زیباییهایی که خانومدگی را دلپذیر و دوست داشتنی کـــرده هست گویاترین زبان خانومدگی هست.

این سکوت یک درس عملی هست که روشنتر از خیام و حافظ راز فرصت جویی و اغتنام تایم را بیان می کند. با این همه، این اندیشه ها گاه در اشعار او نیز، خیلی بندرت، بی آنکه قصد تعلیم در میان باانجام گرفت بیان انجام گرفته هست. و به نظر نمی آید که زیاد گویی خیام در این مورد افزایش از کم نقل کردی منوچهری ارخانومده باانجام گرفت.

جای دیگر شاعر لب به ستایش بهار می گشاید.

نوبهار آمد و آورد گل تازه فراز می خوشبوی فراز آور و بربط بنواز
ای بلند اختر نام آور تا تعداد به کاخ سوی باغ آی که آمد گه نوروز فراز
بوستان عود همی سوزد، تیمار بسوز فاخته نای همی سازد، طنبور بساز
به سماعی که بدیعست کنون گوش بنه به نبیدی که لطیفست کنون دست بیاز
گر همی خواهی بنشست ملک وار نشین ور همی تاختن آری به سوی نیکوان تاز

نغمه طرب انگیز او را مرگ_مرگ نابهنگام او که به فحوای قول عوفی در جوانی رخ داد (۴۳۲ هجری)_ ناپایان گذاشت. اگر افزایش زیسته بود بسا که آثاری بدیعتر، زیباتر، و دلپسند تر پدید می آورد.

آثار منوچهر دامغانی

قصیده هایی به نام لغز شمع که در آن عنصری را ستایش کـــرده هست

ذیوان منوچهری که در قالب های غزل، قصیده، مسمط، قطعه و ترکیب بند می باانجام گرفت

در ادامه شعری از (قصاید و قطعات) به نام “یکی نقل کردت بگویم گر از رهی شنوی” را برای خوانندگان عزیز تهیه کـــرده ایم.

شعر “یکی نقل کردت بگویم گر از رهی شنوی”

یکی نقل کردت بگویم گر از رهی شنوی                     یکی رهت بنمایم اگر بدان بروی
سبوی بگزین، تا گردی از مکاره دور                         برو بدان ره تا جاودانه شاد بوی
ایا کریم زمانه! علیک عین‌الله                                 تویی که چشمه‌ی خورشید را به نور ضوی
تویی که فاتح مغموم این سپهر بوی                        تویی که کاشف مکروه این زمانه شوی
اگر ز هیبت تو آتشی برافروخانومد                                برآسمان بر، هستارگان شوند شوی
به نیکویی نگری، گر همی به کس نگری                   به آقامی گروی گر همی به کس گروی
عذاب دوزخ، آنجا بود کجا تو نیی                              ثواب جنت آنجا بود، کجا تو بوی
برند آن تو هر کس، تو آن کس نبری                          دوند زی تو همه کس، تو زی کسی ندوی
اگر قوام زمانه برآفتاب بود                                        تو آن زمانه قوامی که آفتاب توی
نیاید از تو بخیلی چو از رسول دروغ                            دروغ بر تو نگنجد، جو بر خدای دوی
سخاوت تو و رای بلند و طالع و طبع:                          نه منقلب، نه مخالف، نه منکسف، نه غوی
وفا و همت و آزادگی و دولت و دین:                           نکوی و عالی و محمود و مستوی و قوی
چو بو شعیب و خلیل و چو قیس و عمرو و کمیت          به ذوق و وخانوم عروض و به نظم و نثر و روی
چو ابن رومی شاعر، چو ابن‌مقله دبیر                         چو ابن‌معتز نحوی، چو اصمعی لغوی
بلا و نعمت و اقبال و آقامی و ثنای                            بری و آری و توزی و کاری و دروی
به آقامی تو اندر زمانه آقام نیست                            که رای تو به علوست و باب تو علوی
ز همت و هنر تو شگفت ماندستم                             که ایمنی تو بر او و بر آسمان نشوی
به مشتریت گمانی برم به همت و طبع                       که همچو هور لطیفی و همچو نور قوی
به گاه خلعت دادن، به گاه صله‌ی شعر                        نه سیم تو ملکی و نه زر تو هروی
مدیح تو متنبی به سر نیارد برد                                  نه بوپایان و نه اعشی قیس و نه طهوی
بزرگوارا!، نام‌آورا!، خداوندا!                                       حدیث خواهم کـــردن به تو یکی نبوی
حدیث رقعه‌ی توزیع برتو عرضه کنم                            چنانکه عرضه کند دین به مانوی منوی
هزار سال همیدون بزی به پیروزی                             به آقامی و به آزادگی و نیکخوی
برگرفته از کتاب “با کاروان حُلّه”، نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب، از انتشارات علمی می باانجام گرفت.
تنظیم: میترا نامجو

منوچهری شاعر طبیعت

به این مطلب رای دهیدطرحهای توجیهی کارآفرینی

 تبلیغات اینترنتی در عرش بلاگ دات کام

این مطلب را برای دوست خود ارسال نمایید این مطلب را برای دوست خود ارسال نمایید

 

به نقل پایگاه رویدادی تحلیلی طنین یاس، یکی از بدوی‌ترین قبایل جهان، قبایل کورووایی در جزیره پاپوآ هستند که “شهاب دلیلغی” – مدرس مبانی اکوتوریسم با سفر به اندونزی تصویر های از آنان و خانومدگی متفاوت شان ثبت کـــرده هست.

دلیلغی که درس‌های مبانی اکوتوریسم، آشنایی با پستانداران ایران و طبیعت گردی را در موسسه طبیعت تدریس می‌کند، درباره قبایل کورووایی در جزیره پاپوآ می گوید: برای رسیدن به قبیله مورد نظر ما که یکی از ده‌ها قبیله آقام کوروایی بود از تعدادین رودخانه بزرگ و کوچک باید می‌گذشتیم. در بین راه راهنمای محلی ما به زبان محلی شروع به داد زدن کـــرد و صداهایی از داخل جنگل پاسخ داد. تعداد دقیقه بعد به ۴ نفر از بدوی‌ها برخوردیم که به سمت منطقه عازم انجام گرفته بودند. اکثراً تی‌شرت و شلوارک به تن کـــرده بودند اما یک پیرخانوم بین‌شان بود که نیم‌تنه عریان داشت.

این مدرس مبانی اکوتوریسم ادامه می دهد: این نخستین مواجهه ما با بدوی‌ها بود. کمی با هم صحبت کـــردند و مجدد به راه ادامه دادیم. راهنما در جایی به ما‌ گفت بایستیم. مجدد شروع کـــرد به داد زدن و مجدد پاسخ‌هایی آمد. ظاهراً اجازه ورود به محدوده قبیله را گرفت. پیش رفتیم و نخستین خانه‌های درختی از دور نمایان انجام گرفتند. مجموعه‌ای از ۵ خانه این خانواده را تشکیل می‌داد. طبق نقل کرد راهنما حدود یکصد نفر در این ۵ خانه خانومدگی می‌کـــردند.

انتهای پیام/